หน้า:พรบ ตั้ง อำนาจเจริญ ๒๕๓๖.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร

เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๑๒๕

๒ กันยายน ๒๕๓๖
ฉบับพิเศษ หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และสิทธิของจังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนที่เกี่ยวกับอำเภอและกิ่งอำเภอตามมาตรา ๓ ไปเป็นของจังหวัดอำนาจเจริญ

มาตรา  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนที่เกี่ยวกับอำเภอและกิ่งอำเภอตามมาตรา ๓ ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

มาตรา  ให้โอนข้าราชการและลูกจ้างของอำเภอและกิ่งอำเภอตามมาตรา ๓ ซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

มาตรา  ให้บรรดาข้อบัญญัติจังหวัด ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งใช้บังคับอยู่ในอำเภอและกิ่งอำเภอตามมาตรา ๓ คงมีผลใช้บังคับต่อไป โดยให้ถือเป็นข้อบัญญัติจังหวัด ระเบียบ ข้อบังคับ แ และคำสั่งของจังหวัดอำนาจเจริญจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

มาตรา  การปฎิบัติงานเกี่ยวกับการภาษีอากร การทะเบียน และการอื่น ๆ ซึ่งปฏิบัติอยู่ในอำเภอและกิ่งอำเภอตามมาตรา ๓ ให้ดำเนินไปเช่นเดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ส่วนรายได้ที่เก็บได้จากอำเภอและกิ่งอำเภอตามมาตรา ๓ ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้จัดส่งทางจังหวัดอำนาจเจริญ

มาตรา ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดอำนาจเจริญ และให้ถือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ ๒ และเขตเลือกตั้งที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับเลือกตั้งจากจังหวัดอุบลราชธานี

มาตรา ๑๑ ให้สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี ในเขตเลือกตั้งของอำเภอและกิ่งอำเภอตามมาตรา ๓ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสมาชิกสภาจังหวัดอำนาจเจริญ และให้วาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดลงตามระยะเวลาของสมาชิกภาพแห่งสภาจังหวัดอุบลราชธานีจะสิ้นสุดลงตามวาระ

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกสภาจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่มให้ครบตามจำนวนที่พึงมีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้วาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดลงตามระยะเวลาของสมาชิกภาพแห่งสภาจังหวัดอุบลราชธานีจะสิ้นสุดลงตามวาระ