หน้า:พรบ ทาส รศ ๑๒๔.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๒๒ หน้า ๑๐
วันที่ ๒ เมษายน ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

ให้เจ้าเงินลดค่าตัวให้คนหนึ่ง เดือนละ ๔ บาท นับเดือนเมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ เปนต้นไป

 มาตรา  ถ้าทาษจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ ห้ามมิให้ทำสารกรมธรรม์ขึ้นค่าตัวกว่าจำนวนเงินค่าตัวในเวลานั้น

 ประกาศมาณวันที่ ๑ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ ตรงกับวันที่ ๑๓๒๙๐ ในรัชกาลปัตยุบันนี้ ๚

ตราพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมอากรการพนัน รัตนโกสินทรศก ๑๒๔

 มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า แต่ก่อนมา มณฑลกรุงเทพฯ มิได้มีทางรถไฟไปมาติดต่อกับมณฑลอื่น การเดินทางย่อมเปนความลำบากห่างไกล บัดนี้ มีทางรถไหไปมาติดต่อกับมณฑลต่าง ๆ ขึ้นเปนอันมาก และในมณฑลอื่นนอกจากบริเวณกรุงเทพฯ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกอากรหวยจีน ก.ข.

เสีย เพื่อมิให้มีการเล่นการพนันเช่นนี้นอกจากมณฑลกรุงเทพฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเพื่อป้องกันมิให้มีผู้ลักลอบเล่นการพนันอันนี้นอกจากบริเวณมณฑลกรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

 มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า ๑พระราชบัญญัติเพิ่มเติมอากรการพนัน รัตนโกสินทรศก ๑๒๔๑

 มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนต้นไป

 มาตรา  ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเล่นพนันกันด้วยเกี่ยวแก่การออกหวย โดยตั้งทำการรับแทงหวย และใช้ทุนของตนเองเมื่อหวยถูก เก็บเงินแทงเปนผลประโยชน์ของตนเองเมื่อหวยผิด

 มาตรา  ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการดังกล่าวแล้วในข้อ ๔ โดยอาการเปิดเผยก็ดี หรือลักลอบก็ดี ให้มีโทษดังผู้ลักกินโพยในพระราชบัญญัติเพิ่มเติมอากรการพนัน รัตนโกสินทรศก ๑๑๙

 มาตรา  ให้นายอากรผู้รับผูกขาดออกหวย ก.ข. หรือพนักงานไอยการ มีอำนาจที่จะสืบสวนร้องฟ้องเอาโทษแก่ผู้กระทำดังกล่าวแล้วได้ตามพระราชกำหนดกฎหมายอย่างภาษีอากรอื่น ๆ ทั่วไป ทั้งมณฑลกรุงเทพฯ และหัวเมือง ในเวลาที่ตนเปนผู้รับผูกขาดอยู่นั้น

 ประกาศมาณวันที่ ๑ เดือนเมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ เปนวันที่ ๑๓๒๙๐ ในรัชกาลปัตยุบันนี้ ๚