หน้า:พรบ นิรโทษกรรม ๒๔๗๖.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๗๖
เล่ม ๕๐ หน้า ๓๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
ในการจัดการให้คณะรัฐมนตรีลาออกเพื่อให้มีการ
เปิดสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๔๗๕
ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศว่า