หน้า:พรบ ปรับเป็นพินัย ๒๕๖๕.pdf/18

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๗๐. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

๗๑. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๗๒. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙

๗๓. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

๗๔. พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒

๗๕. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

๗๖. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕

๗๗. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๗๘. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

๗๙. พระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐

๘๐. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕

๘๑. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖

๘๒. พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙

๘๓. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕

๘๔. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕

๘๕. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๘๖. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

๘๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙

๘๘. พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๕๕

๘๙. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๙๐. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘

๙๑. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

๙๒. พระราชบัญญัติเพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. ๒๔๙๖

๙๓. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๙๔. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

๙๕. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐

๙๖. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

๙๗. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

๙๘. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓

๙๙. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐๐. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๐๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

๑๐๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๐๓. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖

๑๐๔. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๕. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๑๐๖. พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑

๑๐๗. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘