หน้า:พรบ ปรับเป็นพินัย ๒๕๖๕.pdf/21

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
บัญชี ๒
ท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

๔. พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓

๕. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐

๖. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๕๕

๗. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒

๘. พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑

๙. พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๐. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๑.. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒. พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๓. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๔. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๕. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

๑๖. พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๗. พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗

๑๘. พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๙. พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๐. พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

๒๑. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๒. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐

๒๓.. ประมวลกฎหมายยาเสพติด

๒๔. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๕. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๖. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช ๒๕๕๒

๒๘. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๙. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

๓๐. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๑. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๒. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

๓๓. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒