หน้า:พรบ ปีปฏิทิน ๒๔๘๓.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๗ หน้า ๔๒๒
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

พุทธศักราช ๒๔๘๓ นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเต็มจำนวนสิบสองเดือน

ส่วนเงินภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเพียงสามในสี่ส่วนของจำนวนทั้งปี

มาตรา  การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

มาตรา   ให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • พิบูลสงคราม
  • นายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติปีประดิทิน พุทธศักราช ๒๔๘๓ นี้ มีหลักการกำหนดปีประดิทินใหม่ มีระยะเวลาสิบสองเดือน เริ่มแต่วันที่ ๑ มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมแก่กาลสมัยและจารีตประเพณีของไทยแต่โบราณ