หน้า:พรบ ป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ ๒๔๗๖.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๖
เล่ม ๕๐ หน้า ๖๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

อันจะเป็นเหตุให้เกิดความผิดตามมาตรา ๓ ข้างต้น ให้กระทรวงมหาดไทยส่งเรื่องให้คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีจะได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อไต่สวนวินิจฉัย ถ้าเห็นว่า มีมูล ก็ให้ทำความเห็นเพื่อให้บุคคลนั้นอยู่ภายในเขตต์ที่อันมีกำหนดได้เป็นเวลาไม่เกินสิบปี และให้กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจสั่งการให้เป็นไปตามความเห็นนั้น

ถ้าผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าว ท่านให้จัดการตามพระราชบัญญัติเนรเทศ ร.ศ. ๑๓๑

มาตรา  คณะกรรมการตามมาตรา ๔ นั้น จะต้องตั้งขึ้นจากข้าราชการตุลาการ และให้มีจำนวน ๓ นายเป็นอย่างน้อย จึ่งจะนั่งเป็นองค์ประชุมได้ การวินิจฉัย ให้ถือตามความเห็นข้างมาก

มาตรา  บุคคลที่ถูกสั่งให้อยู่ภายในเขตต์ที่อันมีกำหนด และได้ไปอยู่ในเขตต์นั้นตามคำสั่งแล้ว ภายหลังอาจร้องขอให้กระทรวงมหาดไทยดำริที่จะเพิกถอนคำสั่งเช่นว่ามาแล้วนั้นได้ เมื่อยอมรับรองว่า

๑. จะไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ

๒. จะเผยแผ่สนับสนุนด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ