หน้า:พรบ ยกเลิก พรบ รมต ๒๔๗๕.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๔๙ หน้า ๕๒๘
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติรัฐมนตรี"

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติรัฐมนตรี รัตนโกสินทรศก ๑๑๓ และบรรดาพระราชกำหนดกฎหมาย กฎข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ อันว่าด้วยรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินั้น

ประกาศมาณวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นปีที่ ๘ ในรัชชกาลปัจจุบัน
ผู้รับพระบรมราชโองการ
พระยามโนปกรณนิติธาดา
ประธานคณะกรรมการราษฎร