หน้า:พรบ เครื่องแบบ นร ๒๔๘๒.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๒
เล่ม ๕๖ หน้า ๖๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

ตราพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติ
เครื่องแบบนักเรียน
พ.ศ. ๒๔๘๒

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
  •  อาทิตย์ทิพอาภา
  •  พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน
ตราไว้ณวันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๘๒
เป็นปีที่ ๖ ในรัชชกาลปัจจุบัน