หน้า:พรบ เครื่องแบบ นศท ๒๕๒๑.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๘๗

๒๔ สิงหาคม ๒๕๒๑
ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ในพระราชบัญญัตินี้

“เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร” หมายความว่า เครื่องแบบทั้งหลายที่กำหนดในกฎกระทรวงให้นักศึกษาวิชาทหารแต่ง

“เครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร” หมายความว่า เครื่องแบบทั้งหลายที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษแต่ง

มาตรา  ประเภท ชนิด และลักษณะของเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารหรือเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารว่า จะสมควรอย่างไร แต่งได้ในโอกาสใด และเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา  ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารหรือเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร แต่งหรือแต่งเลียนเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หรือเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โดยเจตนาให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้กระทำได้กระทำภายในเขตซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือในเวลาสงคราม หรือเพื่อกระทำความ