หน้า:พรบ เพิ่มเติม วิอ ๑๒๐.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๑๘ น่า ๕๘
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๑๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

เจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์เฝ้าทูลลออง
ธุลีพระบาท น่า ๖๙
ข้าราชการเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท น่า ๖๙
ข้าราชการกราบถวายบังคมลา น่า ๖๙
ย่อคำพิพากษาคดีล้มละลาย น่า ๖๙
ข่าวตายในกรุง น่า ๗๐
ข่าวพระราชทานเพลิง น่า ๗๐
ส่งหีบศิลาน่าเพลิงไปพระราชทาน น่า ๗๐
พระราชทานวิสุงคามสีมาสามัญ น่า ๗๑
ตราพระบรมราชโองการ
  • พระราชบัญญัติเพิ่มเติม
  • วิธีพิจารณาความอาญา ศก ๑๒๐

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญาได้ ดังต่อไปนี้

มาตรา  ห้ามไม่ให้ศาลใดศาลหนึ่งออกหมายจับ เว้นไว้แต่จะได้เรียกตัวโจทย์ฤๅตัวผู้ขอหมายมาซักไซ้ไล่เลียงสาบาลเล่าเรื่อง แลถ้ายงไร ให้มีพยานให้การประกอบคำด้วยเปนดี แต่ถ้าอัยการก็ดี ฤๅเจ้า
พนักงานเจ้าน่าที่จะขอหมายจับแล้ว ไม่จำเปนต้องสาบาลให้การ ให้บอกเหตุพอสั้น ๆ ก็ใช้ได้

มาตรา  ห้ามไม่ให้ศาลรับฟ้องราษฎรเรียกข้าราชการเปนจำเลยในความอาญามีข้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับน่าที่ราชการ เว้นไว้แต่โจทย์จะได้นำพยานมาสืบบ้างแล้วพอเห็นได้ว่า จำเลยพิรุธ จึ่งค่อยให้ออกหมายไปถึงจำเลยผู้นั้น แลถึงผู้บังคับเจ้าพนักงานผู้นั้นให้ทราบไว้อีกฉบับหนึ่ง

แลหมายที่จะออกนั้น ให้เปนหมายเรียก เมื่อเรียกไม่มาแล้ว จึ่งค่อยให้ออกหมายจับ

มาตรา  ในมณฑลกรุงเทพฯ ให้ผู้ว่าราชการเมือง อธิบดี รองอธิบดี เจ้ากรม ปลัดกรม กองตระเวร แลในหัวเมืองนอกจากมณฑลกรุงเทพฯ ให้ผู้ว่าราชการเมือง นายอำเภอ มีอำนาจออกหมายจับส่งศาล แลออกหมายค้นบ้านเรือน แลออกหมายเรียกพยานได้ เหมือนอย่างผู้พิพากษาศาลโปริสภา ถ้าอธิบดี รองอธิบดี เจ้ากรม ปลัดกรม ผู้ว่าราชการเมือง นายอำเภอ ไปเอง จะจับจะค้นได้โดยไม่ต้องมีหมาย

มาตรา  ห้ามไม่ให้ผู้พิพากษาออกหมายค้นวังพระบรมวงษานุวงษ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป เว้นไว้แต่ได้รับพระราชทานพระบรมราชนุญาต

ประกาศมาณวันที่ ๒๙ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ เปนวันที่ ๑๑๘๕๗ ในรัชกาลปัตยุบันนี้