หน้า:พรบ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ๒๕๓๐.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๔๑

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐
ฉบับพิเศษ หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

ตราพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๓๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
เป็นปีที่ ๔๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อประโยชน์ในการขยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามโครงการวิทยาเขตรังสิต ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำการสำรวจที่ที่จะต้องเวนคืนเสร็จแล้ว