หน้า:พรบ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ๒๕๓๐.pdf/5

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๔๑

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๐
ฉบับพิเศษ หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตามโครงการวิทยาเขตรังสิต ในการนี้ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกใช้บังคับ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทำการสำรวจที่ที่จะต้องเวนคืนเสร็จแล้ว สมควรดำเนินการเพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้