หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๑) ๒๔๘๕.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๑๐ เมษายน ๒๔๘๕

เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๒๕
๘๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๑๑)
พุทธศักราช ๒๔๘๕

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐
และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)
  • อาทิตย์ทิพอาภา
  • ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๘๕
เป็นปีที่ ๙ ในรัชชกาลปัจจุบัน