หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๓) ๒๔๘๗.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๗

เล่ม ๖๑ ตอนที่ ๗๙
๑๒๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายลักษณะอาญา ว่าด้วยความผิดฐานประทุษร้ายต่อนายกรัฐมนตรี

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๑๓) พุทธศักราช ๒๔๘๗"

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยกเลิกหมวด ๑ ทวิ มาตรา ๙๘ ทวิ มาตรา ๙๘ ตรี และมาตรา ๙๘ จัตวา ในส่วนที่ ๑ ของภาค ๒ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๒

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • ควง อภัยวงศ์
  • นายกรัฐมนตรี