หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๑๖) ๒๔๙๙.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๗๓ ตอนที่ ๑๓

๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙
๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  ให้เพิ่มความต่อไปนี้่เป็นมาตรา ๓๔๖ ทวิ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา

"มาตรา ๓๔๖ ทวิ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดใดที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว

(๑) ในกรณีที่ใช้ชื่อเป็นอักษรไทย ละเลยไม่ใช่คำว่า "ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล" หรือ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด" แล้วแต่กรณี ไว้ในดวงตรา ป้ายชื่อ หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอื่นอันเกี่ยวกับธุรกิจของห้างหุ้นส่วน

(๒) ในกรณีที่ใช้ชื่อเป็นอักษรต่างประเทศ ละเลยไม้ใช้คำซึ่งมีความหมายว่า "ห้างหุ้นส่วสามัญนิติบุคคล" หรือ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด" ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐการ แล้วแต่กรณี ไว้ในดวงตรา หนังสือบอกกล่าวป่าวร้อง จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจของห้างหุ้นส่วน

มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และปรับอีกไม่เกินวันละยี่สิบบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรานี้"