หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม กอ (๘) ๒๔๘๒.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๖ หน้า ๑๐๓๔
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญาบางมาตรา

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา (ฉะบับที่ ๘) พุทธศักราช ๒๔๘๒"

มาตรา  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้เพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยความผิดฐานประทุษฐร้ายต่อนายกรัฐมนตรีเข้าในส่วนที่ ๑ ของภาค ๒ แห่งกฎหมายลักษณะอาญา เป็นหมวดที่ ๑ ทวิ มีมาตราดั่งต่อไปนี้

"หมวดที่ ๑ ทวิ
ความผิดฐานประทุษฐร้ายต่อนายกรัฐมนตรี

"มาตรา ๙๘ ทวิ ผู้ใดกระทำหรือพยายามกระทำโดยเจตนาแก่นายกรัฐมนตรีให้ถึงแก่ความตาย ผู้นั้นมีความผิด ต้องระวางโทษประหารชีวิต