หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม ปอ (๑๐) ๒๕๓๒.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๑๒๗

๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๒
ฉบับพิเศษ หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"มาตรา ๕๘ เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง หรือความปรากฏตามคำแถลงของโจทก์หรือเจ้าพนักงานว่า ภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา ๕๖ ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทำความผิดอันมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดนั้น ให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังกำหนดโทษที่รอการกำหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลัง แล้วแต่กรณี"

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
  • นายกรัฐมนตรี