หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม ปอ (๒๒) ๒๕๕๘ คำผิด.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑ ก

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

แก้คำผิด
พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก
หน้า ๔๗
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
บรรทัดที่ ๕ และบรรทัดที่ ๖ คำว่า "ซึ่งมาตรา ๔ และมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองไว้" ให้ตัดออก
บรรทัดที่ ๑๐ และบรรทัดที่ ๑๐ คำว่า "ซึ่งมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองไว้" ให้ตัดออก