หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม ปอ (๒๖) ๒๕๖๐.pdf/16

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๓๒ ก

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
หน้า ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๒๘๐ (๑) มาตรา ๒๘๗ มาตรา ๓๑๕ มาตรา ๓๒๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๓๓๙ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ และมาตรา ๓๓๙ ทวิ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามแห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน

มาตรา ๒๘๐ (๑)... "ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท"

มาตรา ๒๘๗... "ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๑๕... "ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต"

มาตรา ๓๒๐ วรรคหนึ่ง... "ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

มาตรา ๓๒๐ วรรคสอง... "ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท"

มาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคหนึ่ง... "ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท"

มาตรา ๓๓๕ ทวิ วรรคสอง... "ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท"

มาตรา ๓๓๙ วรรคหนึ่ง... "ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท"

มาตรา ๓๓๙ วรรคสอง... "ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสามแสนบาท"

มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม... "ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท"

มาตรา ๓๓๙ วรรคสี่... "ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท"

มาตรา ๓๓๙ ทวิ วรรคหนึ่ง... "ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสามแสนบาท"

มาตรา ๓๓๙ ทวิ วรรคสอง... "ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท"