หน้า:พรบ โอนมหาวิทยาลัยไปสังกัด สนร ๒๕๐๒ (๒) ๒๕๐๗.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๗

๒๑ มกราคม ๒๕๐๗
๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่ได้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการมหาวิทยาลัยบัญญัติกำหนดวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน การบรรจุ และอื่น ๆ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างเดียวกัน ให้ใช้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในทุกมหาวิทยาลัยแล้ว จึงสมควรยกเลิกบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการโอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่มีความอย่างเดียวกันนี้เสีย เพื่อให้ใช้กฎหมายที่ว่านี้บังคับแก่ข้าราชการและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยที่ได้โอนไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วนั้นด้วย