หน้า:พรบ โอน ม ไปสังกัด สนร ๒๕๐๒ (๑).pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๘๕

๒ กันยายน ๒๕๐๒
ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

ธรรมศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร

มาตรา  เมื่อพ้นหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การกำหนดอัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนชั้น การเลื่อนอันดับ การเลื่อนขั้น การโอน การสอบสวน การรักษาวินัย และการออกจากราชการของข้าราชการและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้