หน้า:พรบ ให้ใช้ ปวิอ ๒๔๗๗.pdf/11

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๒ หน้า ๖๐๘
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๔) "โจทก์" หมายความถึง พนักงานอัยยการ หรือผู้เสียหาย ซึ่งฟ้องคดีอาญาต่อศาล หรือทั้งคู่ ในเมื่อพนักงานอัยยการและผู้เสียหายเป็นโจทก์ร่วมกัน

(๑๕) "คู่ความ" หมายความถึง โจทก์ฝ่ายหนึ่ง และจำเลยอีกฝ่ายหนึ่ง

(๑๖) "พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ" หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตต์ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่น ๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม

(๑๗) "พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่" หมายความถึง เจ้าพนักงาน ดั่งต่อไปนี้

(ก) ข้าหลวงประจำจังหวัด หรือผู้รักษาการแทน

(ข) นายอำเภอ หรือผู้รักษาการแทน

(ค) อธิบดีกรมตำรวจ หรือผู้รักษาการแทน

(ง) รองอธิบดีกรมตำรวจ หรือผู้รักษาการแทน