หน้า:พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ๒๔๘๘.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๘

เล่ม ๖๒ ตอนที่ ๖๐
๖๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า เป็นการสมควรที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ราษฎรได้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ ๑ ขึ้นใหม่

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกา ดังต่อไปนี้

มาตรา  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๘"

มาตรา  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ราษฎรได้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ ๑ ขึ้นมาใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันใช้พระราชกฤษฎีกานี้เป็นต้นไป