หน้า:พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้ายตามจารีตนครบาล (ร.ศ. ๑๑๕ พ.ศ. ๒๔๓๙).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราแผ่นดิน
ราชกิจจานุเบกษา
อักษรพิมพ์หลวงกรุงเทพมหานคร


เล่ม   ๑๓ เพิ่ม   แผ่นที่   ๔๘
น่า   ๕๗๓
วันที่ ๔ มีนาคม รัตนโกสินทร์ ๑๑๕


ตราพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติ
ยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผู้ร้าย
ตามจารีตนครบาล

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ