หน้า:พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมือง ร.ศ. 130.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๗๕
เล่ม ๔๙ หน้า ๕๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้กระทำผิด
ทางการเมือง ร.ศ. ๑๓๐
พุทธศักราช ๒๔๗๕
ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรประกาศล้างมลทินผู้กระทำผิดทางการเมืองเมื่อ ร.ศ. ๑๓๐

จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ ด้วยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ว่า บรรดา