หน้า:พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดฯ กฎอัยการศึก ๒๔๘๕.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตอนที่ ๔๘ เล่ม ๕๙

๒๘ กรกดาคม ๒๔๘๕
๑๓๘๕
ราชกิจจานุเบกสา

โดยที่สภาผู้แทนราสดรลงมติว่า สมควนอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. ๒๔๕๗ พุทธสักราช ๒๔๘๕

จึงมีพระบรมราชโองการไห้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราสดร ดังต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ไห้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. ๒๔๕๗ พุทธสักราช ๒๔๘๕"

มาตรา  ไห้ไช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาสไนราชกิจจานุเบกสาเปนต้นไป

มาตรา  สภาผู้แทนราสดรได้พิจารนาลงมติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมกดอัยการสึก พ.ส. ๒๔๕๗ พุทธสักราช ๒๔๘๕ ตามรัถธัมนูญแห่งราชอานาจักรไทย มาตรา ๕๒ เมื่อวันที่ ๒ กรกดาคม พุทธสักราช ๒๔๘๕

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • นายกรัถมนตรี