หน้า:พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดฯ กฎอัยการศึก ๒๔๘๘.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๗ สิงหาคม ๒๔๘๘

เล่ม ๖๒ ตอนที่ ๔๒
๔๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

ตราพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติ
อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
กฎอัยยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ พุทธศักราช ๒๔๘๘
พุทธศักราช ๒๔๘๘

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)
ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน