หน้า:พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดฯ กฎอัยการศึก ๒๔๘๘.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๗ สิงหาคม ๒๔๘๘

เล่ม ๖๒ ตอนที่ ๔๒
๔๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ พุทธศักราช ๒๔๘๘ ตามความในมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ พุทธศักราช ๒๔๘๘ พุทธศักราช ๒๔๘๘"

มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา  ให้อนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ พุทธศักราช ๒๔๘๘

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • ควง อภัยวงศ์
  • นายกรัฐมนตรี