หน้า:พระราชบัญญัติแก้ไขวิธีพิจารณาความอาชญา ๒๔๗๗ (ฉ๓).pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๒ หน้า ๓๓๐
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

  • ตราพระบรมราชโองการ
  • พระราชบัญญัติ
  • แก้ไขวิธีพิจารณาความอาชญา
  • พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉะบับที่ ๓)


  • ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  • (ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาชญา