หน้า:พระราชบัญญัติให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิดประชุมสภา ๒๔๗๖.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๖
เล่ม ๕๐ หน้า ๓๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ได้ปิด
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖
ประชาธิป ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า โดยที่คณะรัฐมนตรีที่มีมหาอำมาตย์โท พระยามโนปกรณนิติธาดา เป็น