หน้า:พุทธชัยมงคล ๘ - ๒๕๐๔.pdf/36

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๒

พระสุรเสียง มิได้เห็นพระองค์ ต่อภายหลัง พระองค์จึงทรงแสดงพระกายให้ปรากฏ แล้วตรัสเทศนาให้ท้าวพกาพรหมฟังจนสิ้นสงสัย มีน้ำใจอ่อนน้อม เชื่อแท้ในพระบรมพุทโธวาท แล้วสละละวางทิฏฐิเสีย ปฏิบัติตามทางตรง คือ สัมมาทิฏฐิ เป็นอันดี แล้วก็เสด็จกลับมายังพระเชตวันซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์.

  • เอตาปิ พุทฺธชยมงฺคลอฏฺฐคาถา
  • โย วาจโน ทินทิเน สรเต มตนฺที
  • หิตฺวานเนกวิวิธานิ จุปทฺทวานิ
  • โมกฺขํ สุขํ อธิคเมยฺย นโร สปญฺโญ ฯ.

"คาถาทั้ง ๘ อันแสดงชัยมงคลของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ แม้นรชนผู้ใดหมั่นสวดระลึกทุก ๆ วัน นรชนผู้นั้นชื่อว่า เป็นผู้มีปัญญา ละเสียซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่าง ๆ เป็นอันมากแล้ว และบรรลุถึงซึ่งสุข คือ พระนิพพาน โดยแท้"