หน้า:มติมหาเถรสมาคม ๒๕๕๔-๒.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
– ๓ –

ไม่สามารถอนุญาตได้ตามระเบียบของโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียน และความเหมาะสม เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ของวัด

ต่อมา วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ ได้ยื่นหนังสือขอให้ นักเรียนหญิงแต่งกายตามหลักศาสนาอิสลามอีกครั้ง โดยอ้างหลักศาสนาอิสลาม อ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนได้รับเรื่องไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามอำนาจหน้าที่ แต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ซึ่งเรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ คน ได้แต่งกายตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีสัญลักษณ์เด่นชัด คือ การคลุมผ้าฮิญาบ ซึ่งโรงเรียนได้ขอให้นักเรียนแต่งกายปกติตามระเบียบของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกไปก่อนระหว่างรอการพิจารณาดำเนินการ และโรงเรียนได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ หารือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (สพม. ๒) เพื่อขอทราบแนวปฏิบัติ ในระหว่างรอการตอบข้อหารือ/แนวปฏิบัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ นั้น โรงเรียนใช้วิธีเจรจาและให้เกียรติผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ และนักเรียน เพื่อบริหารความขัดแย้งดังกล่าว โดยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้เปรียบเทียบให้ผู้ร้องขอทราบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สมัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี (ท.ศ.ป.) เมื่อปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ซึ่งความขัดแย้งในการบริหารงานลำบาก แต่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายพระพุทธรูปแทนได้ หรือการไม่อนุญาตให้นำพระบรมรูป (รูปปั้น) รัชกาลที่ ๖ มาตั้งเพื่อประกอบพิธีในวันที่เกี่ยวกับลูกเสือ เช่น วันมหาธีรราชเจ้า เป็นต้น โรงเรียนก็ไม่นำมาตั้ง แต่ก็อนุญาตให้ใช้พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ ๖ มาทำพิธีได้ จึงทำให้สามารถบริหารโรงเรียนและอยู่ร่วมกันกับมัสยิด มีการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เข้าใจ และมีความสุข ซึ่งการเปรียบเทียบกรณีโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ ปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับครูที่นับถือศาสนาอิสลามโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จำนวน ๑๐ คน ในวันเข้าค่ายคุณธรรมที่มัสยิด