หน้า:ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์และพระพุทธรูป พ.ศ. 2520.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๗๕

๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๐
๖๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๓ ให้อธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการได้ตามความจำเป็น

ข้อ ๑๔ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐
  • ภิญโญ สาธร
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ