หน้า:รัฐธรรมนูญชั่วคราว ๒๔๙๐ (ค).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตอนที่ ๗ เล่ม ๖๕

๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑
๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉะบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๑
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  •  รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
  •  อลงกฏ
  •  ธานีนิวัต
  •  มานวราชเสวี
  •  อดุลเดชจรัส
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชชกาลปัจจุบัน