หน้า:รายงานการประชุม สผ (๒๔๗๕-๑๑-๑๖).pdf/12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๕๕

หรือไม่ และถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านแล้ว ขอให้ที่ประชุมนี้ลงมติว่า ประกาศฉะบับนี้จะนำออกประกาศใช้ได้หรือไม่ ไม่มีผู้ใดคัดค้านข้อความที่สมาชิกบางท่านขอแปร และที่ประชุมได้ลงมติอนุมัติให้นำประกาศจัดวางโครงการณ์ตำรวจตามที่ได้แก้ไขแล้วนั้นออกประกาศได้

ประธานสภาฯ กล่าวว่า บัดนี้ จะได้พิจารณาถึงญัตติที่ ๒ ว่าด้วยร่างพระราชบัญญัติราชองครักษ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ต่อไป

พระยาราชวังสันแถลงแทนประธานกรรมการคณะราษฎรว่า เพื่อจะตัดการให้ง่าย เห็นว่า ไม่จำเป็นจะต้องอธิบาย เพราะการแก้ไขครั้งนี้เป็นแต่เพียงเปลี่ยนปลอกแขนมาเป็นตราครุธเชิญพระมหามงกุฎสีทองเท่านั้น

ประธานสภาฯ กล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายอย่างใดอีก ก็จะได้ลงมติต่อไป จึ่งขอถามความเห็นต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดคัดค้าน สมาชิกทั้งหมดได้ลงมติเห็นชอบตามร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมา เป็นอันว่า ที่ประชุมนี้อนุมัติให้นำพระราชบัญญัติราชองครักษ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ที่เสนอนี้ นำออกประกาศได้

ประธานคณะกรรมการราษฎรแถลงอธิบายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์สยาม ดั่งคำแถลงที่แนบท้ายรายงานนี้ พร้อมด้วยสำเนาลายพระราชหัดถเลขา เรื่อง เจ้านายเหนือการเมือง