ข้ามไปเนื้อหา

หน้า:สธ 59-3175.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
- ๔ -

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุขขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) ในลักษณะเงินอุดหนุนให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศไทยในการเพิ่มศักยภาพการผลิตวัคซีนให้พร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด 19 และการสร้างขีดความสามารถของประเทศโดยการพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 • ขอแสดงความนับถือ
 • อนุทิน ชาญวีรกุล
 • (นายอนุทิน ชาญวีรกุล)
 • รองนายกรัฐมนตรี
 • และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 • โทร ๐ ๒๕๘๐ ๙๗๒๙-๓๑ ต่อ ๕๐๐
 • โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๙๗๓๒
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ somruedee.c at nvi.go.th
 • ผู้ประสานงาน สมฤดี จันทร์ฉวี
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๙๐๗ ๔๘๑๘