หน้า:สนธิสัญญาไทย-อังกฤษ 2480.pdf/7

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
(๑) โปรโตคลภาคผนวก
(๒) จดหมายเหตุแลกเปลี่ยน อนุสนธิข้อ ๑ (๒) (ก) ว่าด้วยอสังหาริมทรัพย์.
(๓) จดหมายเหตุแลกเปลี่ยน อนุสนธิข้อ ๘ (๒) ๑) และ ๒) ว่าด้วยข้อห้ามหรือข้อจำกัดการนำของเข้าออก.
(๔) จดหมายเหตุแลกเปลี่ยนว่าด้วยผลประติบัดแก่เรือรบ.
(๕) จดหมายเหตุแลกเปลี่ยน อนุสนธิข้อ ๒๖ ว่าด้วยความยกเว้นจากการรับราชการทหารที่บังคับ.
(๖) จดหมายเหตุแลกเปลี่ยนว่าด้วยการใช้สิทธิเตมชั่วคราว.

ประกาศมาณะวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ เปนปที่ ๔ ในรัชชกาลปัจจุบัน.

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

(ลงนาม) พ. อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา

นายกรัฐมนตรี.