หน้า:สยามแพทย์ - ๒๔๖๗.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
สยามแพทยศาสตร์

ผัวแล้วจึงมีฤดูมา หญิงเหล่านี้ ท่านว่า เปนประเวณีโลกทั้งหลายแล ฯ

สิทธิการิยะ อหัง อันว่าข้า ชิวกะโกมารภัจโจ มีนามปรากฏว่า โกมารภัจแพทย์ อภิวันทิตวา ถวายนมัสการแล้ว พุ, ธ, สํ. ซึ่งพระคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แก้วทั้ง ๓ ประการ เสฏฐัง อันประเสริฐโดยวิเศษ เทวินทัง อันเปนใหญ่แลเปนที่เคารพของเทพยดาทั้งหลาย กิตตะยิสสามิ จักตกแต่งไว้ คันถึง ซึ่งคัมภีร์แพทย์ โรคานิทานัง ชื่อว่า โรคนิทาน ปมุขัง จำเพาะหน้า อิสิสิทธิโน แห่งครูชื่อว่า ฤษีสิทธิดาบศ นาถัตถัง เพื่อจะให้เปนที่พึ่ง โลกัสสะ แก่สัตวโลกทั้งปวง คือ แพทย์ และคนไข้ อิติ คือว่า อิมินา ปกาเรนะ ด้วยประการดังนี้ พระอาจารย์เจ้าจึงชักเอาพระบาลีในคัมภีร์พระบรมัตถธรรมมาว่า ซึ่งบุทคลจะถึงแก่ความตายสิ้นอายุนั้น เทวทูตในธาตุทั้ง ๔ มีพรรณสำแดงออกให้แจ้งปรากฎ โดยมโนทวารวิถีอินทรีย์ประสาททั้งปวง แลธาตุอันใดจะขาดจะหย่อนจะพิการอันตรธานประการใด ๆ ก็ดี มีแจ้งอยู่ในคัมภีร์มรณญาณสูตรนั้นแล้ว แต่ถึงกระนั้น ต้องอาศัยธาตุเปนหลักเปนประธาน ลักษณะคนตายด้วยบุราณโรคนั้น เทวทูตทั้ง ๔ ก็หากจะแสดงออกให้แจ้งดังกล่าวมานั้น ลักษณะคนตายด้วยปัจจุบันกรรมนั้นก็มีอยู่ต่าง ๆ ถึงดังนั้นก็จริง เทวทูตมหัศจรรย์ก็หากจะแสดงอยู่ แต่แพทย์ที่จะหยั่งรู้หยั่งเหนเปนอันยากยิ่งนัก โกมารแพทย์ผู้ประเสริฐจึงนิพนธ์ลงไว้ในคัมภีร์โรคนิทาน ด้วยมนุษย์ทั้งหลายตายด้วยปิศาจแลไข้เพื่อโอปักกมิกาพาธท่านทุบถองโบยตีบอบช้ำแลต้องราชอาญาแห่งพระมหากระษัตริย์ให้พิฆาฏฆ่าเสียด้วยหอกดาบปืนไหนั้น ตายโดยเร็วโดยด่วน มิได้ตายเปนปรกติ ตายโดยลำดับธาตุลำดับขันธชวน แลธาตุทั้ง ๔ มิได้ล่วงเปนลำดับเลย อันว่าบทคุลตายโดยกำหนดสิ้นอายุปริโยสานเปนปรกตินั้น ธาตุทั้ง ๔ ก็อันตรธานสูญ