หน้า:หนังสือ ดศ ๐๒๐๔-๘๑๓ (๒๕๖๓-๑๐-๑๙).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ลับมาก
ตราครุฑ
ด่วนที่สุด
ที่ ดศ ๐๒๐๔/๘๑๓
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. IP Address แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)

ด้วยหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการเพื่อให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ รายละเอียดที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการแจ้งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทุกรายระงับการใช้แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเรื่องดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง

  • ขอแสดงความนับถือ
  • Phutchaphong Notthaisong signature.svg
  • (นายภุชพงค์ โนดไธสง)
  • รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
  • ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • โทร ๐ ๒๑๔๓ ๙๒๗๙ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๓๔
ลับมาก