หน้า:หนังสือ สผ ๐๐๑๔-ร ๑๑ (๒๕๖๓-๑๑-๑๓).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
(๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
รายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... ก่อนรับหลักการ จำนวน ๖ ฉบับ
ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
เรื่องด่วน
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ และเพิ่มหมวด ๑๕/๑)
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ และเพิ่มหมวด ๑๕/๑)
(นายวิรัช รัตนเศรษฐ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(ยกเลิกมาตรา ๒๗๐ และเพิ่มหมวด ๒๗๑)
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒)
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๕. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(ยกเลิกมาตรา ๒๗๙)
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
๖. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๔ และยกเลิกมาตรา ๙๓)
(นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑–๖ พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที ่๒๔ กันยายน ๒๕๖๓)
(โปรดพลิก)