หน้า:หนังสือ สผ ๐๐๑๔-ร ๙ (๒๕๖๓-๐๙-๑๘).pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว
ด่วนมาก
ที่ สผ ๐๐๑๔/ร ๙ • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
ตราครุฑ
๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
เรียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

ด้วยประธานรัฐสภาได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ตุลาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกาเป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสนใน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไปประชุมร่วมกันตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามที่เสนอมาพร้อมนี้

 • ขอแสดงความนับถือ
 • Sorasak Phianwet signature.svg
 • (นายสรศักดิ์ เพียรเวช)
 • เลขาธิการรัฐสภา


 • สำนักการประชุม
 • กลุ่มงานระเบียบวาระ
 • โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
 • www.parliament.go.th
Thai National Assembly QR code (2).svg
 • บันทึกการประชุมสภา
 • สำนักรายงาน
 • การประชุมและชวเลข
Thai National Assembly QR code (1).svg
 • หนังสือนัดประชุม
 • และระเบียบวาระการประชุม
 • ร่วมกันของรัฐสภา