หน้า:หนังสือ สผ ๐๐๑๔-ร ๙ (๒๕๖๓-๐๙-๑๘).pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว


ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
(๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
เรื่องด่วน
 (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔
 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓)
(๔) เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี)
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
(๖) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
  • สำนักการประชุม
  • กลุ่มงานระเบียบวาระ
  • โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
  • www.parliament.go.th