หน้า:อธิบายเครื่องบูชา - ดำรง - ๒๔๗๓.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
คำนำ

หนังสือ อธิบายเครื่องบูชา นี้ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้แต่เมื่อเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๔๗๑ ทรงเลือกฉบับประทานมาให้พิมพ์แจกคราวนี้ เหมาะแก่บุคคล เพราะมีความกล่าวอ้างถึงวิธีคุมโต๊ะจีน เลือกสรรลายเปนชุดเดียวกัน แลมีรูปแบบโต๊ะชุดกิมตึ๋งซึ่งเจ๊สัวพุกได้สั่งเข้ามาถึงในปลายรัชการที่ ๔ ฯ ท่านเจ๊สัวพุกผู้ปู่ (พ.ศ. ๒๓๕๗–๒๔๒๑) นี้เปนต้นสกุลโชติกพุกกณะ ได้รับพระราชทานฐานันดรยศเปนพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเมื่อปีระกา เบญจศก พ.ศ. ๒๔๑๖ ในรัชการที่ ๕ แลโปรสเกล้าฯ ให้ยืนชิงช้าเมื่อปีฉลู นพศก พ.ศ. ๒๔๒๐ ฯ พระยาโชฎึกราชเศรษฐี ฮวด ผพ.ศ. ๒๔๐๑–๒๔๕๗) ผู้บิดา ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรในรัชการที่ ๖ เมื่อปีกุร ตรีศก พ.ศ. ๒๔๕๔ แลพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ผ่อง ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเมื่อปีกลายในรัชการที่ ๗ แลทรงพระกรุณาโปรสเกล้าฯ ตรัสเลือกเอาเปนพระยาคนทรงพระเปนเจ้าในพระราชพิธีตริยัมปาวายให้ยืนชิงช้าเมื่อปีมเมีย โทศก พ.ศ. ๒๔๗๓ นี้ เปนเกียรติยศแก่สกุลตนที่ได้สืบตำแหน่งพระยาโชฎึกราชเศรษฐีถึงสามชั่วคนในสกุลเดียวโดยลำดับกันทั้ง ๓ รัชการ ควรที่ญาติมิตรจะพลอยยินดีตาม แลตำแหน่งโชฎึกราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าซ้ายนี้ มีมาในทำเนียบศักดินาพลเรือนกรุงศรีอยุทธยาแต่ พ.ศ. ๑๙๙๗ เปนตำแหน่งโบราณล่วงมาได้ถึง ๔๗๖ ปี ยังไม่ปรากฏว่า มีในสกุลใดถึงสามชั่วคน แลที่ได้เหนปานดังนี้