หน้า:อธิบายเบ็ดเตล็ดฯ พงศาวดารฯ - ดำรง - ๒๔๖๙.pdf/124

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑๔
อสกํ มิใช่ของตน Sale without ownership
ปริกีณิตํ หุ้นส่วน Concerns among partners
อธมฺมธนวิภาคํ แบ่งสินมิเป็นธรรม Partition of inheritance
ธนํ ทตฺวา ปจฺฉา คเณฺห ให้สินแก่เขาแล้วกลับคืนเอาเล่า Resumption of gift
ภติกสฺส ปลิโพโธ ไม่ให้เงินค่าจ้าง Nonpayment of wages
พหุมชฺเฌ สุสมฺมุเข ไม่ทำตามสัญญา Nonperformance of agreement
ยํ วจนํ กเกตฺวาน
ปจฺฉา ปุน กเถนฺติ ตํ
กีณิตฺวา ปุน อิจฺฉติ ซื้อแล้วคืนเล่า Recission of sale and purchase
๑๐ วิกีณิตฺวา วิวตฺตติ ขายแล้วอยากได้คืน
๑๑ ทฺวิปทา วา จตุปฺปทา วิวาทเหตุสวิญญาณกทรัพย์ Dispute between owner of cattle and his servants
สพฺเพ มนุสฺสภตฺติกา
๑๒ ปฐวีวิภตฺติวาจา แบ่งที่ดินเรือกสวนไร่นา Dispute regarding boundaries
๑๓ อญฺญํ โทสปโรหิตํ ใส่ความท่าน Defamation
๑๔ ปรฆาฏํ ฆ่าฟันท่าน Assault, robbery and violence
๑๕ ฆรํ คจฺเฉ ลัก ทำชู้ Theft and adultery
๑๖ อิตฺถิปุริสวิกเต ลักษณผัวเมีย Duties of man and wife
๑๗ วิภตฺติธนเหตุ ลักษณแบ่งสิน Partition of inheritance
๑๘ อกฺขวตฺตปริภาโค ลักษณเล่นการพนัน Gambling and betting