หน้า:อธิบายเบ็ดเตล็ดฯ พงศาวดารฯ - ดำรง - ๒๔๖๙.pdf/125

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑๕

แสดงมูลแห่งตุลาการ ๑๐ ประการ

อินทฺภาโส ธมฺมานุญฺโญ สกฺขิ จ สกฺขิเฉทโก
อญฺญมญฺญํ ปฏิภาโส ปฏิภาณญฺจ เฉทโก
อฏฺฏคาโห อฏฺฏกูโฏ ทณฺโฑ โจทกเฉทโก
อกฺขทสฺสาทสญฺเจว เอเต มูลา ปกิตฺติตา

มูลคดีแห่งตุลาการ ๑๐ ประการที่แปลไว้ในกฎหมาย เทียบด้วยกฎหมายกรุงเก่า เปนดังนี้

อินฺทภาโส อินฺทภาษ ได้แก่ ลักษณอินทภาษแลลักษณตุลาการ
ธมฺมานุญฺโญ พระธรรมนูญ ได้แก่ พระธรรมนูญ
สกฺขี พยาน ได้แก่ ลักษณพยาน
สกฺขิเฉทโก ตัดพยาน เอาไว้ใน ลักษณรับฟ้อง
อญฺญมญฺญํ ปฏิภาโส แก้ต่างว่าต่าง เอาไว้ใน ลักษณรับฟ้อง
ปฏิภาณญฺจ เฉทโก ตัดสำนวน เอาไว้ใน ลักษณรับฟ้อง
อฏฺฏคาโห รับฟ้อง ได้แก่ ลักษณรับฟ้อง
อฏฺฏกูโฏ ประวิง เอาไว้ใน ลักษณรับฟ้อง
ทณฺโฑ พรหมทัณฑ์ เอาไว้ใน กรมศักดิ์
๑๐ โจทกเฉทโก ตัดฟ้อง เอาไว้ใน ลักษณรับฟ้อง
อิณญฺจ รญฺโญ ธนโจรหารํ อธมฺมทายชฺชวิภตฺตภาคํ