หน้า:อธิบายเบ็ดเตล็ดฯ พงศาวดารฯ - ดำรง - ๒๔๖๙.pdf/127

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑๗
อวหารํ โจรกรรม ได้แก่ ลักษณโจร
เขตฺตาทิฐานํ ที่นา เอาไว้ใน ลักษณเบ็ดเสร็จ
๑๐ อารามวนาทิฐานํ ที่สวน เอาไว้ใน ลักษณเบ็ดเสร็จ
๑๑ ทาสึ ทาสํ ทาส ได้แก่ ลักษณทาส
๑๒ ปหรญฺจ ขุํสา ตบตีด่าว่า ได้แก่ ลักษณวิวาท
๑๓ ชายมฺปติกสฺส วิปตฺติเภทา ผัวเมีย ได้แก่ ลักษณผัวเมีย
๑๔ สงฺคามโทสา สงคราม ได้แก่ ลักษณอาญาศึก
อยู่ในลักษณขบถศึก
๑๕ ราชทุฏฺโฐ ขบถ ได้แก่ ลักษณขบถ อยู่ใน
ลักษณขบถศึก
๑๖ ราชาณํ ลเมิดพระราชบัญญัติ ได้แก่ ลักษณอาญาหลวง
๑๗ สุงฺกาทิวิวาทปตฺโต อากรขนอนตลาด เอาไว้ใน ลักษณอาญาหลวง
๑๘ ปรมฺปสฺโยฺห ข่มเหงท่าน ได้แก่ ลักษณอาญาราษฎร์
๑๙ อีติยกาโร ที่กระหนาบคาบเกี่ยว เอาไว้ใน ลักษณเบ็ดเสร็จ
๒๐ ฐานาวิติกกมฺมพลากร บุกรุก เอาไว้ใน ลักษณอาญาราษฎร์
๒๑ ปุตตาทิอาทาคมนา สเหว ลักพา ได้แก่ ลักษณลักพา
๒๒ เหตุํ ปฏิจฺจ อธิกรณํ สาเหตุ เอาไว้ใน ลักษณเบ็ดเสร็จ
๒๓ อคฺฆาปนายู เกษียณอายุ ได้แก่ กรมศักดิ์
๒๔ ธนูปนิกฺขา ฝากทรัพย์ เอาไว้ใน ลักษณเบ็ดเสร็จ
๒๕ อาถพฺพนิกา กระทำกฤตยาคม เอาไว้ใน ลักษณเบ็ดเสร็จ