หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/19

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
ส่วนที่ ๓
หน่วยและสถานที่ทางการแพทย์
ข้อ ๑๙

ห้ามโจมตีไม่ว่าในพฤติการณ์ใด ๆ ก็ตาม ต่อสถานัที่ตั้งประจําและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของการบริการทางการแพทย์และจะต้องได้รับความเคารพและความคุ้มครองจากภาคีคู่พิพาทเสมอไป หากตกไปอยู่ในอํานาจของฝ่ายปฏิปักษ์พนักงานของสถานที่และหน่วยดังกล่าวแล้วอาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตราบเท่าที่ประเทศผู้ทําการจับกุมเอง คุมขังเองยังมิได้จัดความดูแลที่จําเป็นสําหรับผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ที่ยังอยู่ในสถานที่และหน่วยเหล่านั้น

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดการเท่าที่สามารถจะทําได้ให้สถานที่และหน่วยทางการแพทย์ดังกล่าวแล้วตั้งอยู่ในลักษณะที่การโจมตีเป้าหมายทางทหารจะไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของสถานที่และหน่วยเหล่านั้น

ข้อ ๒๐

เรือพยาบาลที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้สังกัดในกองทัพขณะอยู่ในทะเลซึ่งบาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรือต้องอับปางมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ จะต้องไม่ถูกโจมตีจากภาคพื้นดิน

ข้อ ๒๑

ความคุ้มครองซึ่งสถานที่ตั้งประจําและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของการบริการทางการแพทย์มีสิทธิได้รับนั้นจะไม่ระงับไปเว้นแต่จะใช้สถานที่นั้น ๆ นอกหน้าที่ทางมนุษยธรรมเพื่อกระทําการอันเป็นภยันตรายแก่ฝ่ายศัตรู อย่างไรก็ดีความคุ้มครองจะระงับได้ก็ต่อเมื่อได้ให้คําเตือนตามสมควรแล้ว โดยแจ้งกําหนดระยะเวลาอันเหมาะสมตามควรแก่กรณีและคําเตือนเช่นว่านั้นได้ถูกทอดทิ้งละเลยเสีย

ข้อ ๒๒

พฤติการณ์ต่อไปนี้ จะไม่ถือว่าทําให้หน่วยหรือสถานที่ทางการแพทย์ต้องเสียสิทธิแห่งความคุ้มครองตามข้อ ๑๙ คือ

ก. เมื่อพนักงานของหน่วยหรือสถานที่มีและใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวหรือป้องกันผู้บาดเจ็บและช่วยไข้ในความรับผิดชอบ

ข. เมื่อไม่มีพลพยาบาลที่ถืออาวุธประจําอยู่ หน่วยหรือสถานที่ดังกล่าวนั้นจะได้รับความคุ้มครองจากหน่วย หรือยามรักษาการ หรือขบวนคุ้มกัน

ค. เมือค้นพบอาวุธเบาและกระสุน วัตถุระเบิดในหน่วยหรือสถานที่อันเป็นของที่ยืดมาจากผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ และยังมิได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ง. เมื่อมีพนักงานและพัสดุของกิจการสัตวแพทย์อยู่ในหน่วยหรือสถานที่โดยมิได้เป็นส่วนแห่งหน่วยหรือสถานที่นั้น

จ. เมื่อกิจการในด้านมนุษยธรรมของหน่วยและสถานที่ทางการแพทย์หรือของพนักงานประจําหน่วยและสถานที่นั้นขยายงานออกไปให้การดูแลรักษาบุคคลพลเรือนที่บาดเจ็บหรือป่วยไข้ด้วย