หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/23

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร
ส่วนที่ ๕
อาคารและพัสดุ

พัสดุของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของกองทัพซึ่งตกอยู่ในอำนาจของฝ่ายศัตรูนั้นจะต้องมีสำรองไ้วเพื่อรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและป่วยไข้

อาคาร พัสดุ และคลังพัสดุต่าง ๆ ของสถานที่ตั้งประจำทางการแพทย์ของกองทัพนั้น ให้คงเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสงคราม แต่จะถูกนำไปใช้ทางอื่นใดมิได้ตราบเท่าที่ยังมีความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและป่วยไข้อย่างไรก็ดี ผู้บังคับบัญชากองทัพในสนามรบอาจใช้สิ่งเหล่านี้ในกรณีที่จำเป็นอันรีบด่วนทางทหารได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องจัดการล่วงหน้าเพื่อสวัสดิภาพของผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ที่ได้รับการรักษาพยาบาลอยู่นที่นั้น

พัสดุและคลังพัสดุที่นิยามไว้ในข้อนี้ ห้ามมิให้ทําลายโดยเจตนา

ข้อ ๓๕

อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทัพย์ของสมาคมสงเคราะห์ซึ่งได้รับเอกสิทธิจากอนุสัญญานี้ จะต้องถูกถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัว

สิทธิในการเรียกเกณฑ์ซึ่งรับรองให้แก่ผู้เป็นฝ่ายในสงครามสามารถดําเนินการได้ตามกฎและประเพณีการสงครามนั้น จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีความจําเป็นอันรีบด่วนและต่อเมื่อได้จัดประกันสวัสดิภาพของผู้บาดเจ็บป่วยไข้แล้วเท่านั่น


ส่วนที่ ๖
การขนส่งทางการแพทย์
ข้อ ๓๕

การขนส่งผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ หรือบริภัณฑ์ทางการแพทย์จะต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเดียวกับหน่วยทางการแพทย์เคลื่อนที่

เมื่อตกไปอยู่ในอํานาจของภาคีฝ่ายปฏิปักษ์แล้ว การขนส่งหรือยานพาหนะเช่นว่านี้จะต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสงครามโดยมีเงื่อนไขว่า ภาคีคู่พิพาทฝ่ายทียึดไว้จะรับจัดการในเรื่องการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งบรรทุกมาในทุกกรณี

พนักงานพลเรือนและยานพาหนะสําหรับขนส่งต่าง ๆ ซึ่งได้มาด้วยการเรียกเกณธ์ จะต้องอยู่ภายใต้กฎทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ

ข้อ ๓๖

อากาศยานทางการแพทย์ ได้แก่ อากาศยานที่ใช้โดยเฉพาะในการขนย้ายผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ และในการขนส่งพนักงานแพทย์ และบริภัณฑ์ทางการแพทย์นั้น จะต้องไม่ถูกโจมตี แต่จะต้องได้รับความเคารพจากผู้ที่เป็นฝ่ายในสงครามในขณะที่ทําการบินอยู่ในระดับความสูงในเวลาและตามเส้นทางที่จะได้ตกลงกันไว้โดยเฉพาะระหว่างผู้ที่เป็นฝ่ายในการสงครามที่เกี่ยวข้องแล้ว

๑๓