หน้า:อนุสัญญาเจนีวา (อทร.).pdf/26

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ยังไม่ได้พิสูจน์อักษร

ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการที่จําเป็นเท่าที่การพิจารณาของทางการทหารจะอำนวยให้ เพื่อให้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดแสดงหน่วยและสถานที่ตั้งทางการแพทย์เป็นที่เห็นอย่างชัดแจ้งแก่กองทัพบก อากาศ และเรือของข้าศึก เพื่อป้องกันการโจมตีใด ๆ ซึ่งอาจมีขึ้นได้

ข้อ ๔๓

หน่วยแพทย์ของประเทศที่เป็นกลาง ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการช่วยเลือแก่ผู้เป็นฝ่ายในสงครามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้เงื่อนไขแห่งข้อ ๒๗ จะต้องชักธงชาติของผู้เป็นฝ่ายในสงครามฝ่ายนั้นคู่กับธงแห่งอนุสัญญาเมื่อฝ่ายที่กล่าวฝ่ายหลังนั้นใช้ประโยชน์ที่ได้รับตามข้อ ๔๒

เว้นแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารผู้รับผิดชอบจะออกคําสั่งเป็นอย่างอื่น หน่วยแพทย์ดังกล่าวอาจซักธงชาติของตนได้ในทุกโอกาส แม้ว่าจะตกอยู่ในอํานาจของภาคีฝ่ายปฏิปักษ์ก็ตาม

ข้อ ๔๔

นอกจากตามข้อยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในวรรคต่อ ๆ ไปแห่งข้อนี้แล้ว ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายกาชาดบนพื้นสีขาวและคําว่า "กาชาด" หรือ "กาเจนีวา" ทั้งในยามสงบและในยามสงคราม เว้นแต่เฉพาะเพื่อระบุหรือคุ้มครองหน่วยและสถานที่ตั้งทางการแพทย์ พนักงานและพัสดุซึ่งได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญานี้และอนุสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องอย่างเดียวกัน ให้ใช้บทบัญญัติอย่างเดียวกันนี้สําหรับเครื่องหมายต่าง ๆ ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๓๘ วรรค ๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ที่ใช้เครื่องหมายเหล่านั้น สภากาชาดประจําชาติและสมาคมอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ ๒๖ จะมีสิทธิใช้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดซึ่งให้ความคุ้มครองแห่งอนุสัญญาได้ก็แต่เฉพาะภายในกรอบแห่งวรรคนี้เท่านั้น

นอกจากนั้นแล้ว สภากาชาด (สภาชีกวงเดือนแดง สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์) ประจําชาติ ในยามสงบอาจใช้นามและเครื่องหมายแห่งกาชาดในกิจการอื่น ๆ ของตน โดยถูกต้องตามกฎหมายแห่งประเทศของตนตามหลักการซึ่งกำหนดไว้โดยการประชุมกาชาดระหว่างประเทศได้ หากกิจกรรมเหล่านั้นเป็นกิจการที่พึงปฏิบัติในยามสงครามแล้ว เงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องเป็นไปโดยนัยที่จะมิให้เข้าใจได้ว่าเป็นการให้ความคุ้มครองโดยอนุสัญญา เครื่องหมายนั้นเมื่อเทียบตามส่วนแล้วจะต้องมีขนาดเล็กและห้ามมิให้นําไปติดที่ผ้าพันแขนหรือบนหลังคาอาคาร

องค์การกาซาตระหว่างประเทศต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่แห่งองค์การเหล่านั้นซึ่งได้รับอนุญาตโดยถูกต้องแล้ว จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายกาชาดบนพื้นสีขาวได้ทุกเมื่อ

เพื่อเป็นการยกเว้นอันจะต้องเป็นไปตามกฎหมายแห่งชาติและด้วยการอนุญาตโดยชัดแจ้งของสภากาชาด (สภาซีกวงเดือนแดง สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์) ประจำชาติ สภาใดสภาหนึ่งแล้วเครื่องหมายแห่งอนุสัญญาอาจนำไปใช้ในยามสงบเพื่อแสดงไว้บนยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้เป็นรถพยาบาล และเพื่อชี้แสดงที่ตั้งสถานีสำหรับให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ซึ่งได้รับหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้โดยไม่คิดมูลค่า

๑๖